Čtení v cizím jazyce 3/3: Jak text úplně odšťavnit

28. únor 2017 | 05.35 |

Je až neuvěřitelné, co všechno lze podniknout s jedním jediným příběhem.

Hromada inspirace pro samouky i pro učitele. 19 zábavných aktivit pro rozvoj čtenářské gramotnosti a dalších jazykových kompetencí.

.

child drawing

.

V prvním článku této čtenářské trilogie jsem mluvila o tom, proč je čtení vůbec důležité, ve druhé části jsem texty rozlišila na dva velmi odlišné druhy - typ maraton a typ promenáda. V dnešním, třetím článku jsem pro Vás připravila bohatou nabídku aktivit, které můžete využít pro sebe, pokud jste studenti, anebo pro své svěřence, pokud jste učitelé, pakliže chcete využít veškeré možnosti, které text typu promenáda nabízí, a důkladně si přitom osvojit slova a vědomosti, se kterými jste se v textu setkali.

Pár tipů na začátek:

Nejlíp se pro následující aktivity bude hodit nějaké vyprávění, příběh v rozsahu čtvrt strany až jedné A4 tištěného textu (v závislosti na pokročilosti studentů, čím pokročilejší, tím delší). Čím dramatičtější, tím lépe.

Aktivity, které Vám předkládám, budu popisovat z pohledu učitele; drtivou většinu z nich ale můžete využít i v rámci samostudia. Lze je použít individuálně i ve skupině, můžete si je zkusit sami doma coby samouk, stejně tak je může použít učitel ve skupinovém kurzu nebo ve třídě. 

Jednotlivé aktivity a cvičení můžete použít přesně tak, jak je popisuji, anebo si je dle potřeby upravit. Pro jeden text můžete použít jen jednu aktivitu z tohoto seznamu, nebo klidně téměř všechny; v tom případě samozřejmě doporučuji postupovat od jednodušších (např. aktivity 1-6) ke složitějším (např. aktivity 7, 9, 10, 11, 12, 18).

Tyto aktivity používám ve svých Jazykových kurzech pro náročné, takže jsou v praxi důkladně prověřené.

Předpokládám, že text už máte přečtený, se všemi novými slovy už jste se seznámili, rozluštili jste veškeré záludnosti a nyní už celému textu perfektně rozumíte. Co se s ním dá podniknout dál? Jak jej dostat do krve? Račte si vybrat z tohoto bohatého menu.

1. Klíčové obrázky

Příprava: Z příběhu vyberte 10-20 slov (nejlepší bude, budou-li se vztahovat k jedinému tématu, např. budovy a instituce ve městě). Ke každému slovu si (nejlépe ve fotobance s licencí Creative Commons) najděte obrázek, který daný pojem zachycuje. Pak si najděte ještě dalších 10 obrázků slov z téhož tématu, které se ale v příběhu nevyskytují. Všechny obrázky si vytiskněte (jedna kartička = jeden obrázek) a zamíchejte je.

Provedení: Studentům pak předejte celou sadu náhodně seřazených obrázků a požádejte je, aby ze sady vybrali obrázky těch pojmů, které se v příběhu vyskytují, a seřadili je chronologicky. 

Na tuto aktivitu můžete krásně navázat aktivitou č. 18.

2. Příběh v obrázcích, příběh dle obrázků

Příprava: Tuto aktivitu využijete nejen při čtení příběhu, ale i po shlédnutí filmu. Z příběhu vyberte klíčové scény. Ke každé scéně načrtněte nebo najděte jeden obrázek, který scénu zachycuje (u filmu můžete využít print screen scény). Obrázky si vytiskněte. (Opět potřebujeme mít na jedné kartičce/stránce jeden jediný obrázek.) 

Provedení: Zamíchané obrázky předejte studentům a požádejte je, aby z nich chronologicky sestavili celý příběh. Zkontrolujte, zda se jim to správně podařilo. Následně je požádejte, aby dle obrázků celý příběh postupně převyprávěli. Můžete nechat každého studenta povyprávět jednu scénu (z hlediska vypravěče), anebo můžete každému studentovi přidělit jednu postavu a k tomu určit jednoho vypravěče a příběh se pak bude odehrávat především v přímé řeči jednotlivých postav.

Pozor: použijete-li tuto aktivitu, už se se studenty nepouštějte do aktivit č. 7, 8 a 9.

3. Memrise rulezzz

Příprava: Vyberte nejužitečnější slova, fráze i celé věty z příběhu, a připravte pro své studenty kurz na Memrise. Anebo, pokud už Vaši studenti Memrise znají, požádejte je, aby vybrali to, co se jim v příběhu zdálo nejdůležitější, a sami si kurz vytvořili. Můžete příběh rozdělit na jednotlivé úseky a každou část přidělit jednomu studentovi. Jakmile je kurz vytvořen, zkontrolujte správnost všech zadaných informací a případně jej doplňte, pokud studenti na něco důležitého zapomněli.

Provedení: Vytvořte studijní skupinu, pozvěte do ní všechny své studenty a požádejte je, aby v rámci domácího úkolu celý kurz absolvovali. Nebo vyhlašte týdenní soutěž, kdy vyhraje ten student, který v daném časovém období získá v tomto kurzu nejvíce bodů.

4. Nová slovní zásoba, Zn. levně

Příprava: Pokud jako učitel máte velkou slovní zásobu, bude Vám bohatě stačit, když si předem v příběhu podtrhnete slova, která chcete do této aktivity zahrnout. Pokud ne, budete si potřebovat předem vše dohledat ve slovníku. Pokud chcete, můžete pro studenty předem připravit a vytisknout jednduchou tabulku na zapisování "levných" slov, ale není to nutné. Je zde také možnost přinést studentům/požádat je, aby si na lekci přinesli slovníky, a nechat je doplnit si tabulku ve dvojicích bez intervence učitele.

Provedení: Studentům předejte připravenou tabulku anebo je požádejte, aby si ji načrtli. V tabulce budou čtyři sloupce: podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce. Pro každý řádek studentům zadejte výchozí slovo (např. success = úspěch) a nechte je určit, jaký je to slovní druh (podstatné jméno). Pak jim pomozte odvodit/nechejte je dohledat ve slovníku další slovní druhy od stejného slovního základu (v tomto případě successful, succeed, successfully) a zapište je společně do tabulky. Je to skvělý způsob, jak se odpíchnout od slov, které jste našli v textu, a velmi snadno si rozšířit slovní zásobu o desítky dalších pojmů.

Pozor: Ne u všech slov je možné doplnit všechny čtyři sloupce, někdy zkrátka některý slovní druh od daného základu neexistuje. Pozor dejte také na zrádné dvojice zdánlivě podobných slov u stejného slovního druhu, která mají ale zcela jiný význam (např. dvě přídavná jména: bored vs. boring, interested vs. interesting apod.). U začátečníků vyberte jedno přídavné jméno, které studenty naučíte, druhé je naučíte později při jiníé příležitosti. U mírně a středně pokročilých jim prozraďte obě, ale dbejte na to, aby si správně poznačili význam obou slov.

5. Špetka gramatiky

Příprava: Stačí Vám jen podtrhnout si slovesa, která budete chtít při aktivitě využít.

Provedení: Požádejte studenty, aby si v příběhu podtrhli slovesa v určitém tvaru, který s nimi chcete procvičit (např. všechna slovesa v subjuntivu přítomného času; všechna slovesa ve 2. osobě j. č. kladného rozkazu; apod.). Pak je požádejte o kompletní vyčasování slovesa ve všech osobách času, který potřebujete, aby si studenti osvojili. Také je můžete požádat o převedení věty, kde se sloveso vyskytuje, do jiné osoby, do jiného slovesného času, do záporu či do otázky (samozřejmě u vět, kde je to z logického hlediska možné).

Skvělou následnou aktivitou pro pokročilé je ta s číslem 12.

6. Definice

Příprava: Máte dvě možnosti. Buď ve výkladovém slovníku vyhledáte definice slov, která chcete do aktivity použít, a vytisknete si je na jednotlivé kartičky (jedno slovo = jedna kartička, jedna definice = jedna kartička). Budete potřebovat jednu sadu pro jednu dvojici/skupinu studentů. Nebo připravíte volné, nepopsané kartičky, a přinesete je do hodiny.

Provedení: Pokud máte definice připraveny, předejte kartičky s definicemi i slovy studentům a nechte je ve dvojicích či skupinách přiřadit slova k definicím; zkontrolujte. Anebo každému studentovi přidělte několik slov a požádejte jej, aby definice sám vymyslel a napsal každou na kartičku. Ostatní studenti pak budou slova podle definic svých spolužáků hádat. Na tuto aktivitu můžete skvěle navázat aktivitou č. 18.

7. Vlastními slovy

Příprava: Žádná.

Provedení: Požádejte studenty, aby Vám přečtený příběh reprodukovali vlastními slovy. Pokud studenti na tento typ aktivity nejsou zvyklí, nejprve je nechte, aby si v příběhu zvýrazňovačem vyznačili hlavní myšlenky (možná bude třeba, abyste jim pomohli je identifikovat) a upozorněte je také na klíčová slova/vazby v cizím jazyce, bez kterých se při vyprávění neobejdou.

8. Komiks

Příprava: Žádná. Pokud potřebujete ušetřit čas během lekce, můžete komiks sami načrtnout/vytisknout existující komiks, v obou případech ale protagonistům musíte nechat prázdné "bublinky".

Provedení: Nechejte studenty pracovat ve dvojici. Požádejte je, ať příběh rozdělí na jednotlivé scény a pro každou scénu načrtnou jedno komiksové okénko. Následně bude jejich úkolem vymyslet protagonistům komiksu přímou řeč a zapsat ji do "bublinek". Mohou psát nejen to, co protagonisté říkajĺ, ale také to, co si myslí (není třeba se striktně držet textové předlohy příběhu).

Pokud máte komiks předpřipravený, studenti budou pouze vyplňovat okénka. Aktivita tak bude časově úspornější, na druhou stranu ale odpadne přemýšlení o "kostře" příběhu a rozhodování, která scéna je v příběhu důležitá a která ne, což je pro mnohé studenty proces, který se potřebují naučit.

Pro komiksové zpracování jsou nejlepší příběhy vyprávěné ve 3. osobě a bez přímé řeči. Ty nutí studenty přímou řeč aktivně vymyslet, ne jen z příběhu opsat. Jakmile budete mít komiks hotový, můžete na něj hladce navázat aktivitou č. 9.

9. Drama

Příprava: Žádná.

Provedení: Nechejte studenty, ať si určí, kdo bude hrát kterou postavu, a následně celý příběh ztvární jako divadelní hru. Pokročilější to mohou zvládnout s minimální přípravou, méně pokročilí budou potřebovat hodně času na přípravu a také pomoc lektora. U nepříliš pokročilých nebo hodně introvertních studentů může pomoci, pokud nejprve společně vymyslíte a napíšete přesný scénář, a teprve pak scénku zahrajete. Také můžete hrát podle již vytvořeného komiksu.

Pokud si chcete dát opravdu záležet, můžete scénář vymyslet do detailů a opravit v něm i nejmenší chyby, studenty přimět, aby se své repliky naučili zpaměti (větné konstrukce, které se takto naučí, už pak vždycky budou používat správně) a nakonec hru zahrát veřejně, třeba na nějaké besídce či v rámci programu v místním kulturním, např. Britském centru.

10. Polovina pryč

Příprava: Žádná.

Provedení: Požádejte studenty, aby příběh přepsali a přitom jej zkrátili na polovinu. Pokud studenti na tento typ aktivity nejsou zvyklí, opět je nejprve nechte, aby si v příběhu zvýrazňovačem vyznačili hlavní myšlenky (možná bude třeba, abyste jim pomohli je identifikovat) a naopak vyškrtli to, co je podružné. Teprve poté je nechte příběh přepracovat na kratší verzi.

11. Co by na to řekla paní domácí

Příprava: Žádná.

Provedení: Nechte studenty vyprávět příběh z pohledu jiné osoby. Jak asi celou historku prožívala manželka nebo matka hlavního protagonisty? A co jeho bratr? Extrémně zajímavá bude aktivita ve skupině, kde každý student přepíše/převypráví příběh z pohledu jiné zúčastněné postavy. Pokud v příběhu není tolik postav, koli je studentů ve skupině, můžete do příběhu přidat další osoby - souseda, kolemjdoucí, spolubydlící, kolegu z práce a další podle toho, kde se příběh odehrává. Také může student v příběhu vystupovat sám za sebe.

Tato aktivita je vhodná pro pokročilejší studenty a hlavně pro studenty, kteří jsou na kreativní práci v lekcích už trochu zvyklí; pokud zatím nikdy nic podobného nezkoušeli, nebudou si jistí, jak na to, a budou Vám jako učiteli tvrdit, že nemají žádnou fantazii.

Po této aktivitě můžete zařadit aktivitu č. 9 s tím, že do dramatu zapojíte i případné nové protagonisty.

12. Jedna paní povídala

Příprava: Žádná.

Provedení: Požádejte studenty, aby text přepsali jako nepřímou řeč. Nový text bude začínat He said that... nebo Dijo que.... Aktivita je vhodná pro texty, kde se vyskytují nejrůznější slovesné časy; pokročilejší studenti si zde krásně procvičí časovou souslednost. 

13. Zbrusu nový konec

Příprava: Žádná.

Provedení: Příběh ve vhodném místě usekněte a požádejte studenty, aby vymysleli nový konec. Co by se stalo, kdyby hlavní hrdina udělal/neudělal to či ono? Co kdyby se v jednom z klíčových okamžiků rozhodl jinak?

14. Text jako báseň

Příprava: Žádná.

Provedení: Nechejte studenty příběh přepsat do formy krátké básně. (Totéž můžete udělat i naopak: nechte je báseň rozepsat do příběhu.) Je možné k originálnímu textu cokoli přidat a domyslet.

Někdy můžete tvorbu usnadnit tím, že necháte studenty pracovat ve dvojicích. Opět je ovšem třeba, aby byli studenti na kreativní psaní už trošku zvyklí, jinak si nebudou vědět rady.

15. Doplňovačka pro čtenářskou gramotnost

Příprava: Text naskenujte, vymažte z něj některá slova a dopište jej v nahodilém pořadí do nabídky nad text. Pokud jsou studenti pokročilejší nebo pokud už text dobře znají, můžete nabídku dokonce vynechat. U velmi pokročilých studentů můžete dát do nabídky místo původních slov vhodná synonyma a místo některých frází idiomy.

Vytiskněte pro každého studenta jednu kopii. Pokud cvičení připravujete sami pro sebe, nechte jej před použitím den či dva odležet.

Provedení: Vytištěné texty studentům rozdejte a nechejte jej slova doplnit na správná místa. Řešení zkontrolujte společně anebo nechte studenty porovnat doplňovaný text s originálem. 

16. Koherence

Příprava: Text vytiskněte a řezačkou na papír rozřežte na jednotlivé odstavce, skupiny řádků či dokonce řádky. Můžete do textu také zamíchat jeden či dva "falešné" odstavce, které působí věrohodně (stejné téma, stejný styl), do textu ale ve skutečnosti nepatří. Budete potřebovat jednu sadu nařezaného textu pro jednu dvojici studentů.

Provedení: Sadu studentům předejte a nechejte je složit původní text. Pokud je to třeba, upozorněte je na jevy, které jim pomohou text uspořádat (elipsa, discourse markers, apod.). Pokračovat můžete aktivitou č. 17.

17. Ztracený odstavec

Příprava: Vymažte/vystřihněte z textu jeden odstavec nebo více vět z různých míst. 

Provedení: Nechejte studenty chybějící odstavec/věty vymyslet. Pokud si pamatují původní znění, mohou jej použít. Pokud ne, musejí chybějící části doplnit vlastními slovy a dle vlastní fantazie. Vše ale musí logicky i jazykově navazovat na předchozí i následující text.

18. Neuvěřitelné historky

Příprava: Vyberte z textu řekněme 20 nejzajímavějších nebo nejpodivnějších slov, každé napište na jeden kousek papíru.

Provedení: Z kartiček se slovy si každý student vylosuje 4-8 slov (počet určete podle toho, kolik jste si na tuto aktivitu vyhradili času). Pak je jeho úkolem napsat příběh na jakékoli téma, jedinou podmínkou je, že se v něm musí použít všechna slova, která si vylosoval.

19. Ta paměť...

Příprava: Žádná

Provedení: Tato aktivita samotná nevyžaduje žádnou přípravu, je ale nejvhodnější zařadit ji až poté, co jste se studenty prošli několika dalšími aktivitami z tohoto seznamu (obzvlášť doporučuji aktivity č. 3, 7, 15 a 16 či 17). Požádejte studenty, ať se text nebo jeho část naučí do příští lekce nazpaměť. Pomůže jim to především v tom, aby si zafixovali důležité gramatické struktury, a budou pak mít tendenci používat je správně.

Které aktivity se Vám nejvíce zamlouvají? Už jste někdy některou z nich zkusili? A máte další nápady na to, co by se dalo podniknout s krátkým textem? Podělte se se mnou o své myšlenky v komentářích pod článkem!

- - -

Kam dál?

→ Seznamte se s předchozími díly této čtecí trilogie: ten první najdete zde, ten druhý tady.

→ Objevte bezmála dva tisíce let starý návod na úspěch: strategii "vdova".

→ Španělština na vrcholové úrovni: kde se naučit všem těm idiomům a slovním hříčkám?

→ Jak to jen ti Ekvádorci ve Vilcabambě dělají, že se dožívají sta let? Zjistěte to tady.

→ ...a nezapomeňte se sem pro nový článek stavit zase v pátek :-)
Zdroj: http://klarasolarova.pise.cz/102-cteni-v-cizim-jazyce-2-3-promenada-vs-maraton.html

Zdroje:

autorkou fotografie je Joanna Malinowska

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře